POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.FASHIONAREA.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego www.fashionarea.pl jest Lucyna Kuc wykonującą działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA LUCYNA KUC wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw rozwoju, NIP: 9241909550, REGON: 368388513, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Kożuchowska 4/2, 67-300 Szprotawa, adres poczty elektronicznej (e-mail): Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.fashionarea.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.FASHIONAREA.PL

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.fashionarea.pl prowadzony jest przez Lucynę Kuc wykonującą działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA LUCYNA KUC wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw rozwoju, NIP: 9241909550, REGON: 368388513, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Kożuchowska 4/2, 67-300 Szprotawa, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@fashionarea.pl., numer telefonu: + 48 730 551 067.
 2. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla Przedsiębiorców i działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.fashionarea.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.fashionarea.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Serwis oraz Usługodawca nie prowadzą sprzedaży Produktów prezentowanych w Serwisie.
 6. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami.
 7. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań.
 8. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania na zamieszczone ogłoszenia.
 9. Producent jest zobowiązany do tego, aby treści opisowe ogłoszeń prezentowanych w Serwisie oraz ich dostępność były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Treść ogłoszenia powinna być przygotowana przez Producenta w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd Użytkowników, w szczególności co do istoty lub właściwości.
 10. W Serwisie obowiązuje zakaz prezentowania i sprzedaży Produktów zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 11. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.fashionarea.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.fashionarea.pl użyte są w celach informacyjnych.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. kodeksu cywilnego,
  2. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., 
  3. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  4. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE

 1. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.fashionarea.pl 
 2. USŁUGODAWCA – Lucyna Kuc wykonującą działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA LUCYNA KUC wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw rozwoju, NIP: 9241909550, REGON: 368388513, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Kożuchowska 4/2, 67-300 Szprotawa, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@fashionarea.pl , numer telefonu: + 48 730 551 067.
 3. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (Użytkownik lub Producent), korzystająca z Usługi Elektronicznej
 4. UŻYTKOWNIK – Usługobiorca, będący Przedsiębiorcą, który zawiera zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży z Producentem.
 5. PRODUCENT – Przedsiębiorca będący producentem odzieży, zamieszczający ogłoszenie określonego Produktu lub Produktów w Serwisie.
 6. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dla której zawierana poprzez Serwis umowa ma charakter zawodowy.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 9. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.fashionarea.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 10. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Usługobiorca jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła. 
 11. KONTO (PROFIL) UŻYTKOWNIKA – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym dane o złożonych Zamówieniach. 
 12. KONTO (PROFIL) PRODUCENTA – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Producenta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Producenta, w tym dane o dodanych ogłoszeniach oraz dane dotyczące Zamówień. 
 13. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna udostępniona Użytkownikom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń na podstawie podanych przez Użytkownika danych.
 14. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ – formularz dostępny po zalogowaniu do Konta Producenta, umożliwiający Producentowi zamieszczenie ogłoszeń.
 15. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy dotyczących Serwisu.
 16. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Serwisu.
 17. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Producentem, a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu.
 18. PRODUKT – rzecz ruchoma prezentowana w Serwisie przez Producenta, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Producentem a Użytkownikiem.
 19. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Producentem.
 20. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.fashionarea.pl umożliwiający złożenie Zamówienia
 21. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest obowiązany zapłacić Producentowi za Produkt.

§ 3

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. założenie Konta za pośrednictwem Formularza Rejestracji i prowadzenie go w jednym z dwóch wariantów:
 1. Konto Użytkownika,
 2. Konto Producenta, 
 1. Formularz Kontaktowy,
 2. Newsletter,
 3. System Opinii,
 4. Wyszukiwarka,
 5. Formularz Zamieszczania Ogłoszeń,
 6. Formularz Zamówienia.
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. W celu zarejestrowania Konta w Serwisie, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić odpowiednio Formularz Rejestracji dla Producentów lub Formularz Rejestracji dla Użytkowników.  Usługodawca potwierdza rejestracja Konta poprzez przesłanie do Usługobiorcy wiadomości mailowej. 
 3. W przypadku rejestracji Konta Producenta – Producent jest zobowiązany przejść dodatkowy etap weryfikacji i wykonać przelew o wartości 1 zł (jeden złotych) z konta firmowego na konto bankowe Usługodawcy. Środki przesłane do Usługodawcy w ramach procesu weryfikacyjnego nie podlegają zwrotowi.
 4. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony,
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii, komentarza lub zaprzestania zamieszczania jej przez Użytkownika. Usługobiorca zobowiązuje się:
 1. nie dodawać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd opinii dotyczących Produktów Producentów,
 2. dodawać obiektywne opinie w ramach prawa do swobodnego wyrażania opinii, głównie w celu udostępnienia innym Użytkownikom możliwości stworzenia indywidualnej oceny świadczonych przez Producentów usług,
 3. nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te lub opinia dotyczą bez wyraźnej ich zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody,
 1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi Elektronicznej przez Użytkownika,
 2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta,
 3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Użytkownika.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy oraz innych podmiotów.
 6. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym ogłoszeń i zdjęć, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy zawierają elementy:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  4. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  5. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
  6. reklamujące inne serwisy, w tym serwisy konkurencyjne w stosunku do www.fashionarea.pl,
  7. będące SPAM-em lub materiałem promocyjnym,
  8. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
 7. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Producenta, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie dane ogłoszenie, Producent dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innymi Usługobiorcami.

§ 5

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY MIĘDZY USŁUGOBIORCAMI

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Ceny Produktów uwidocznione na stronie internetowej Serwisu podane są w złotych polskich (PLN) i są cenami netto.
 3. Producenci w sposób jednoznaczny informują Użytkowników o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Produktów. Obok informacji o obniżce Produktu, Producent uwidacznia najniższą Cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Producent uwidacznia najniższą Cenę Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. 
 4. Zamówienia na Produkty Producentów Użytkownicy mogą składać za pomocą Formularza Zamówień (Serwis www.fashionarea.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik ma obowiązek rejestracji Konta w Serwisie.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Użytkownika jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Sklepu danego Producenta.
 7. Umowy Sprzedaży są zawierane bezpośrednio pomiędzy Producentami oraz Użytkownikami. 
 8. Każdy z Producentów zobowiązany jest do umieszczenia na swoim Profilu „Polityki Sklepu” zawierającej informacje na temat:
  1. czasu realizacji i dostawy Zamówienia, 
  2. warunków reklamacji,
  3. dostępnych sposobów płatności, 
  4. innych obowiązków lub uprawnień Użytkowników.
 9. Użytkownik składając Zamówienie u Producenta poprzez Serwis, potwierdza, iż zapoznał się z warunkami sprzedaży obowiązującymi u danego Producenta i wyraża zgodę na realizację Zamówienia zgodnie z tymi warunkami.
 10. Producent zobowiązany jest w opisie każdego Produktu wskazać jego dokładny skład.
 11. Producent przesyłając do Serwisu zdjęcia Produktów:
  1. ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Usługodawcy w tym zakresie, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich,
  2. udziela Użytkownikom, którzy zawarli z nim Umowę Sprzedaży – nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z niniejszych zdjęć poprzez ich umieszczanie na stronach internetowych Użytkowników, w celu ułatwienia dalszej odsprzedaży Produktów Producenta. 
 12. Od każdej Umowy Sprzedaży zawartej między Użytkownikiem a Producentem za pośrednictwem Serwisu, Producent zobowiązany jest zapłacić Usługodawcy 5% prowizji, chyba że Usługodawca i Producent ustalą inaczej. Wysokość prowizji może być negocjowana w zależności od ogólnego poziomu sprzedaży danego Producenta i ilości zawieranych z Użytkownikami w miesiącu Umów Sprzedaży.
 13. Prowizja płatna jest na podstawie faktury wystawionej Producentowi przez Usługodawcę do 5 dnia każdego miesiąca. Producent zobowiązany jest do opłacenia faktury w ciągu 7 dni od dnia jej dostarczenia. W przypadku braku opłacenia faktury w ciągu 7 dni od dnia jej wysłania przez Usługodawcę, Usługodawca przesyła do Producenta przypomnienie o niezapłaconej fakturze. Jeśli faktura nie zostanie opłacona przez Producenta w ciągu 7 dni od otrzymania przypomnienia – Usługodawca bezpowrotnie usuwa Konto Producenta z Serwisu.
 14. Prowizja jest pobierana, także w sytuacji, gdy Zamówienie nie zostanie zrealizowane przez Producenta z jego winy.
 15. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia przez Użytkownika zgodnie z pkt 4, 5 oraz 6 Regulaminu,
  2. po złożeniu Zamówienia Producent potwierdza jego otrzymanie,
  3. potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 15.2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Użytkownika jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, które zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  4. do skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem i Producentem dochodzi dopiero z momentem otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia, o którym mowa w pkt 15.3. 

§ 6

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, Newsletter),
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fashionarea.pl,
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 1 dnia od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 3. Usługodawca może również wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 7

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fashionarea.pl,
  2. w powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
  3. rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni,
  4. odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

§ 8

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.fashionarea.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Lucyny Kuc wykonującej działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA LUCYNA KUC wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw rozwoju, NIP: 9241909550, REGON: 368388513, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Kożuchowska 4/2, 67-300 Szprotawa. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.fashionarea.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.fashionarea.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki w celu ochrony danych Usługobiorców.
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Usługobiorców osobom trzecim bez istnienia ku temu odpowiedniej podstawy prawnej.
 3. Każdy Producent jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane i ogłoszenia dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych i w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 4. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie. 
 6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
  6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
  7. za skutki związane z utratą hasła.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis. 
 4. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego paragrafu.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
 1. , numer telefonu: + 48 730 551 067, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie „Usługodawcą”
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu internetowego www.fashionarea.pl

§ 2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Serwisu www.fashionarea.pl w przypadku:
  1. rejestracji Konta w Serwisie, w celu utworzenia indywidualnego Konta i zarządzania tym Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu),
  2. skorzystania z Formularza Kontaktowego, w celu wysłania wiadomości do Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy),
  3. zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  4. skorzystania z Systemu Opinii, w celu poznania zdania Usługobiorców na temat Serwisu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy),
  5. skorzystania z Formularza Zamieszczania Ogłoszeń, w celu umożliwienia umieszczenia przez Producenta ogłoszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu),
  6. składania Zamówienia w Serwisie, w celu umożliwienia Usługobiorcom zawarcia Umowy Sprzedaży na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu).
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Usługobiorca podaje, w przypadku:
  1. Konta: nazwa użytkownika, NIP, adres e-mail, numer telefonu,
  2. Formularza Kontaktowego: imię i nazwisko, adres mailowy,
  3. Newslettera: adres e-mail,
  4. Systemu Opinii: adres e-mail,
  5. Formularza Zamieszczania Ogłoszeń: firma, NIP, adres, numer telefonu, adres mailowy,
  6. Zamówienia: firma, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu.
 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 4. Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.
 6. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, 
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu, a w szczególności do:
  1. dostawców systemów płatności,
  2. biura księgowego,
  3. hostingodawcy,
  4. dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,
  5. podmiotów zapewniających system mailingowy,
  6. dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego.
 2. Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 3. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem § 5 pkt 5 oraz § 6 Polityki Prywatności.

§ 4

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:
  1. Dostęp do danych – art. 15 RODO.
  2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  6. Sprzeciw – art. 21 RODO
  7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: ……
 4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5

PLIKI “COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Serwisu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
  1. Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony),
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA).
 6. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez:
  1. wybór rodzajów plików cookies, na gromadzenie których wyraża zgodę tuż po wejściu na stronę Serwisu i pojawieniu się komunikatu dotyczącego cookies,
  2. zmianę ustawień w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są również w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6

USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA W SERWISIE

 1. W Serwisie wykorzystywane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową www.fashionarea.pl zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Usługobiorcy nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Instagram oraz YouTube.
 2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Usługobiorcy i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Usługobiorcy wyświetliła stronę www.fashionarea.pl, nawet jeśli Usługobiorca nie posiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Usługobiorcy) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. 
 3. Jeśli Usługobiorca zaloguje się do jednego z powyższych serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie www.fashionarea.pl do profilu Usługobiorcy w danym serwisie społecznościowym. 
 4. Jeśli Usługobiorca użyje danej wtyczki, np. klikając na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. 
 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Usługobiorcy w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:
  1. https://www.facebook.com/policy.php
  2. https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
  3. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ
 6. Jeśli Usługobiorca nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie www.fashionarea.pl bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie www.fashionarea.pl musi wylogować się z tego serwisu. Usługobiorca może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“.
 7. Administrator wykorzystuje na swojej stronie narzędzia remarketingowe tj. Google Ads, wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google Ads. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Usługobiorca ma możliwość zdecydowania, czy Usługodawca będzie mógł korzystać z Google Ads (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA) w stosunku do niego.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Translate »